Privacy verklaring

Irene Duijm van ID Praktijk gevestigd aan de Juliana van Stolbergstraat 54, 1723 LD in Noord Scharwoude is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

www.idpraktijk.nl
irene@idpraktijk.nl

Juliana van Stolbergstraat 54
1723 LD Noord Scharwoude
+31 6 12267367

Persoonsgegevens die wij verwerken:

ID Praktijk verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch of tijdens een intake gesprek
  • Locatiegegevens
  • Bankrekeningnummer

ID Praktijk verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende therapeut, een dossier aanleg.

Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO.

Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen. 

Bij een massage worden de volgende persoonsgegevens gebruikt:

Uw naam, adres en woonplaats

uw geboortedatum

de datum van de behandeling

Bij een Accces Bars  en Access facelift behandeling worden de volgende persoonsgegevens gebruikt:

Uw naam, adres en woonplaats

En uw bankrekeningnummer voor facturatie

Bij de Access Consciousness klassen (bars en Facelift) is ook inschrijving op de Access Consciousness site.

Hier worden de volgende persoonsgegevens gevraagd:

Naam, adres en woonplaats.

email en wachtwoord.

De privacy statement van Access Consciousness is te vinden op:

https://www.accessconsciousness.com/en/policies/privacy-policy/

Voor alle gegeven workshops worden de volgende persoonsgegevens gebruikt:

Uw naam, adres en woonplaats

En uw bankrekeningnummer voor facturatie

Wij doen ons best om uw privacy te waarborgen.

Dit betekent onder meer dat wij:

zorgvuldig omgaan met uw persoonlijke en medische gegevens,

er voor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens

Als uw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier.

Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

Een deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik , een factuur kan opstellen.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:

ID Praktijk bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

7 jaar voor belasting aangifte

Dossier van behandelingen 1 jaar

Delen van persoonsgegevens met derden:

ID Praktijk  verkoopt jouw gegevens niet aan derden.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

ID Praktijk gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone.

ID Praktijk gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Zie voor een toelichting:

https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kun je aangeven bij Irene Duijm Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy.

ID Praktijk zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

ID Praktijk wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:

ID Praktijk neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met ID Praktijk. ID Praktijk heeft o.a. de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen:

– Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.

– TLS (voorheen SSL) Wij versturen jouw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kun je zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.