Algemene Voorwaarden ID Praktijk

Onder ID Praktijk vallen Behandelingen ID Praktijk,  Ontcijfer je Pijn Werkboek, Ontcijfer je Pijn Traject, Ontcijfer je Pijn Retraites en gelden de onderstaande algemene voorwaarden. 

Coach, Therapeut, Auteur
Massagetherapie | Guasha Therapie | Hypnotherapie | Trigger Point Reset Methode | Access Bar Facilitator | Workshops | Retraites

februari 2020

ID PRAKTIJK stelt zich graag aan jou voor!

ID PRAKTIJK is een eenmanszaak, gedreven door Irene Duijm en opgenomen in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 67095488.

ID PRAKTIJK
Irene Duijm
Juliana van Stolbergstraat 54
1723 LD Noord Scharwoude

Website www.idpraktijk.nl
E-mail   irene@idpraktijk.nl

Tel:         06 12 26 73 67
_________________________________________________________________

Inleiding 

ID PRAKTIJK richt zich met name op het welzijn van de mens en vanuit een holistisch oogpunt optimaliseren van fysieke en mentale blessures. Dit wordt bewerkstelligd door middel van behandeling, advisering, training en coaching, alles in de meest ruime zin van het woord.

ID PRAKTIJK werkt met algemene voorwaarden. Deze algemene voorwaarden kunnen op verzoek kosteloos worden toegezonden. Deze algemene voorwaarden gelden voor zowel consumenten als zakelijk afnemers (bedrijven). Daar waar specifieke bepalingen enkel gelden voor de ene of de andere doelgroep, zal dit altijd uitdrukkelijk worden vermeld.

Hieronder worden allereerst de begrippen toegelicht die je in dit document leest, zodat daar geen onduidelijkheid over kan bestaan. Verder lees je in de artikelen onder welke voorwaarden ID PRAKTIJK haar diensten en/of producten levert.

Voor de leesbaarheid van het document is gekozen om in plaats van ‘opdrachtgever’ in de jij- en wij-vorm te schrijven.

 1. Definities
 1. Aanbieding: de rechtshandeling, het aanbod – al dan niet mondeling – die na jouw aanvaarding tot een overeenkomst leidt (zoals bedoeld in artikel 6:217 van het Burgerlijk Wetboek).
 2. Annulering: Alle vormen van beëindigen of ontbinden van de overeenkomst.
 3. Bedenktijd: de termijn waarbinnen je gebruik kunt maken van het herroepingsrecht.
 4. CAT: Collectief Alternatieve Therapeuten.
 5. GAT: Geschillen Alternatieve Therapeuten.
 6. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor jou om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand.
 7. Koop op afstand: een overeenkomst waarbij uitsluitend gebruik wordt gemaakt van één of meer technieken voor communicatie op afstand, zoals telefonische of digitale verkoop.
 8. Modelformulier: het modelformulier voor herroeping die ID PRAKTIJK ter beschikking stelt die jij kunt invullen wanneer je gebruik wilt maken van het herroepingsrecht.
 9. Offerte: Elke aanbieding van ID PRAKTIJK die aan jou wordt gedaan naar aanleiding van een verzoek tot het uitvoeren van een opdracht.
 10. Opdracht: De dienstverlening of het product dat door ID PRAKTIJK geleverd wordt.
 11. Opdrachtgever: de natuurlijke persoon (consument) of rechtspersoon (bedrijf) met wie ID PRAKTIJK de overeenkomst sluit.
 12. Schriftelijk: Alle communicatie tussen ID PRAKTIJK die betrekking heeft op de opdracht zowel elektronisch, via social media of anderszins.
 13. Overeenkomst: de afspraak of afspraken, zowel mondeling als schriftelijk, tussen jou en ID PRAKTIJK waarin omschreven dan wel mondeling besproken is, staat welke dienst of product ID PRAKTIJK tegen welke vergoeding en onder welke voorwaarden zal verrichten.
 14. Overmacht: naast wat er in de wet en jurisprudentie wordt verstaan onder overmacht, wordt hieronder verstaan alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop ID PRAKTIJK geen invloed kan uitoefenen en waardoor ID PRAKTIJK niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Ook ziekte valt onder overmacht.
 15. Partijen: ID PRAKTIJK en jij samen.
 16. Vergoeding: Het tarief dat wij voor de opdracht is afgesproken.
 17. Wkkgz: Wet kwaliteit, klachten en geschillenzorg. Aangesloten bij Cat Collectief
 18. Algemeen
 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere (toekomstige) aanbieding, offerte en overeenkomst tussen jou en ID PRAKTIJK waarop ID PRAKTIJK deze overeenkomst van toepassing heeft verklaard.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op eventuele aanvullende overeenkomsten, behandelovereenkomsten en dienstverlening met jou.
 3. Deze voorwaarden zijn ook van toepassing op eventuele vervolgopdrachten of verlengingen van de opdracht.
 4. Door de volgende zaken verklaar jij dat je kennis hebt genomen van de algemene voorwaarden en dat je met deze voorwaarden akkoord gaat:
 • (online) ondertekening of goedkeuring van een offerte of overeenkomst (waarbij de voorwaarden zijn meegezonden of er op adequate en voldoende wijze is gelinkt naar deze voorwaarden); of
 • schriftelijk goedkeurende opdrachtverstrekking (waarbij de voorwaarden vooraf zijn meegezonden of er op adequate en voldoende wijze is gelinkt naar deze voorwaarden); of
 • mondeling goedkeurende opdrachtverstrekking.

Bij een mondeling aangegane overeenkomst verwijst ID PRAKTIJK altijd naar de vindplaats van deze voorwaarden en zal terstond een versie nazenden.

 1. Onderstaande artikelen zijn van toepassing op elke aanbieding, opdracht of overeenkomst van of met ID PRAKTIJK, voor zover daar in onderlinge overeenstemming tussen partijen niet schriftelijk van is afgeweken.
 2. Als er onduidelijkheid bestaat over de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze voorwaarden, dan zal de uitleg moeten plaatsvinden ‘naar de geest’ (dus wat er oorspronkelijk is bedoeld) van deze voorwaarden.
 3. Als een of meerdere bepalingen in deze voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn verklaard, nietig mochten worden of vernietigd worden, dan blijft het overige in deze voorwaarden bepaalde volledig van toepassing.
 4. We zullen vervolgens samen overleggen om nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen af te spreken. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht genomen.
 5. Totstandkoming overeenkomst
 1. De overeenkomst komt tot stand na jouw (mondeling of schriftelijke) aanvaarding van het aanbod van ID PRAKTIJK, inclusief deze algemene voorwaarden. Tot de datum van totstandkoming van de overeenkomst kun je geen rechten ontlenen aan uitingen, gevoerde gesprekken, gedane uitlatingen, toezeggingen et cetera, alles in de meest ruime zin van het woord.
 2. Het aanbod van de opdracht geeft zo duidelijk mogelijk weer wat de omvang en inhoud van de opdracht betreft, wat de duur ervan is en wat de gevraagde vergoeding is.
 3. ID PRAKTIJK kan niet aan haar offertes of aanbiedingen worden gehouden, als deze een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 4. Alle offertes en prijsopgaven door ID PRAKTIJK zijn geheel vrijblijvend en niet bindend, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk in een individueel gerichte schriftelijke aanbieding is medegedeeld en daarbij ook een termijn van aanvaarding is gesteld.
 5. Eveneens heeft ID PRAKTIJK te allen tijde het recht om prijswijzigingen door te voeren. Jij hebt, nadat dit kenbaar is gemaakt, 7 dagen het recht om af te zien van de overeenkomst. Een jaarlijkse indexering, maar ook indien aantoonbaar inkoopprijzen zijn verhoogd, zijn altijd redenen tot een prijswijziging en geven jou niet het recht de overeenkomst te ontbinden.
 6. De in de offerte vermelde prijzen zijn inclusief Btw en exclusief andere heffingen van overheidswege, alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten waaronder verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
 7. Als jouw aanvaarding op onderdelen afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod, dan is ID PRAKTIJK daar niet aan gebonden. De overeenkomst komt dan niet tot stand, tenzij ID PRAKTIJK anders aangeeft.
 8. Offertes en tarieven gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.
 9. Jij bent verantwoordelijk voor een tijdige, juiste en volledige aanlevering van gegevens en informatie waarop ID PRAKTIJK het aanbod baseert.
 10. De uitvoering van de overeenkomst
 1. ID PRAKTIJK zal zich inspannen de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit te voeren (inspanningsverplichting).
 2. Jij bent verantwoordelijk voor het tijdig en volledig aanleveren van informatie, die noodzakelijk is om de opdracht uit te kunnen voeren. Dit gebeurt zowel op eigen initiatief als op verzoek van ID PRAKTIJK.
 3. Van jou wordt volledig commitment verwacht, omdat dit noodzakelijk is voor het welslagen van de behandelingen.
 4. Afwijkingen in het (eind)resultaat ten opzichte van hetgeen is overeengekomen, zijn geen reden voor afkeuring, korting, schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
 5. De behandeltrajecten die ID PRAKTIJK uitvoert, kunnen tot (neven)effecten leiden. Denk hierbij aan dat jij meer leiderschap toont, kiest voor jezelf tot en met het verbeteren (of verbreken) van relaties of het aangaan van een nieuwe functie. Mochten deze beslissingen/eigen initiatieven van jou op enigerlei wijze negatieve gevolgen hebben, dan kan ID PRAKTIJK hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld (indirecte en gevolgschade is uitgezonderd: zie verder artikel 10).
 6. ID PRAKTIJK heeft te allen tijde het recht om de uitvoering van de overeenkomst aan te passen of te wijzigen. Daarbij wordt zoveel als mogelijk rekening gehouden met de overeengekomen opdracht. Denk hierbij aan de aanpassing of wijziging van een programma.
 7. De looptijd van de opdracht verschilt per dienst, namelijk:
 • Massage 1-1,5 uur;
 • Stoelmassage maximaal 20 minuten;
 • Hypnosetherapie duurt meestal een aantal behandelingen variërend van 1 tot 6 sessies;
 • Een guasha behandeling is meestal 3 behandelingen, maar is ook los te boeken;
 • Een retraite 1-7 dagen.
 • Coaching Ontcijfer je Pijn maximaal 2,5 uur
 • Een access bars behandeling of acces bodyproces is per keer;
 • behandeltraject Ontcijfer je Pijn duurt gemiddeld 6-8 weken (met een uitloop naar 10 weken).
 • SlowRun 10 weekse cursus of maandelijks abonnement.
 1.  Inschakelen van derden
 1. ID PRAKTIJK heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden (zoals bijvoorbeeld specialisten, experts, trainers, adviseurs), zeker als een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 2. Indien de opdrachtgever derden inschakelt, welke van invloed zijn voor de uitvoering van de opdracht, zal ID PRAKTIJK zo nodig communiceren.
 3.  Betaling(svoorwaarden)
 1. ID PRAKTIJK houdt een betaaltermijn aan van 7 dagen na factuurdatum zonder aftrek, verrekening of opschorting, tenzij anders is vermeld op de factuur.
 2. Facturatie gebeurt digitaal.
 3. Facturatie gebeurt altijd voorafgaand aan een traject of na afloop van een individueel/los consult, tenzij partijen hier van tevoren andere afspraken over hebben gemaakt.
 4. Voor trajecten bestaat de mogelijkheid om in onderling overleg in termijnen te betalen. Hiervoor geldt altijd een opslag van een aanbetaling van 5%.
 5. Indien de opdrachtgever in termijnen betaalt, dan bestaat altijd de mogelijkheid om boetevrij het op dat moment resterende bedrag af te lossen. Partijen kunnen hierover concrete afspraken maken.
 6. De eventuele kosten die ID PRAKTIJK voor de uitvoering van de opdracht maakt, zoals materiaal, reis- en verblijfkosten, kosten voor prints, kopieën, (druk)proeven, en kosten van derden voor advies, productie en begeleiding e.d., zijn inbegrepen, tenzij uit het aanbod anders blijkt.
 7. Als jij de betalingstermijn heeft overschreden, dan is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Jij bent dan een rente verschuldigd van 2% per maand (waarbij de gedeelte van een maand als gehele maand zal worden aangemerkt). De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
 8. Bij overschrijding van de betaaltermijn zal door ID PRAKTIJK een aanmaning tot betaling worden verstuurd. Wanneer je binnen 14 dagen nog niet aan de verplichtingen hebt voldaan, ben je vanaf dit moment de wettelijke rente plus de buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd over het openstaande factuurbedrag. Dit is berekend volgens het door de Nederlandse Orde van Advocaten geadviseerde (gestaffelde) incassotarief.
 9. Bij overschrijding van de betaaltermijn heeft ID PRAKTIJK het recht de uitvoering van de opdracht of levering van een product op te schorten. ID PRAKTIJK is niet aansprakelijk voor eventuele schade die de opdrachtgever hierdoor lijdt.
 10. Indien hetgeen in lid 8, zich voordoet, heeft ID PRAKTIJK het recht de kosten die dit met zich meebrengt, naar jou door te voeren.
 11. Eventuele andere bijkomende kosten, zoals gerechtelijke incasso- en executiekosten, zullen eveneens op jou worden verhaald.
 12. Bij het niet naleven van de betalingsvoorwaarden heeft ID PRAKTIJK het recht de opdracht meteen te stoppen. Dit ontslaat je niet van jouw betaalverplichting.
 13. Eventuele bezwaren tegen de hoogte van de factuur dienen meteen, maar uiterlijk binnen 14 dagen, na constatering gemeld worden bij ID PRAKTIJK. Deze bezwaren schorten de betalingsverplichting niet op.
 14. Als je een bestaande klant bent, kan ID PRAKTIJK besluiten af te wijken van het bepaalde in dit artikel.
 15. Ontbinding, opschorting en annulering(svoorwaarden)
 16. Zowel jij als ID PRAKTIJK hebben het recht de overeenkomst onmiddellijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden, waarmee alle verschuldigde bedragen direct opeisbaar worden wanneer ten aanzien van de andere partij;
  1. een verzoek tot faillissement;
  2. (voorlopige) uitstel van betaling;
 • of schuldsanering;

wordt ingediend, zonder enige verplichting van ID PRAKTIJK tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling.

 1. ID PRAKTIJK heeft bij annulering het recht om eventuele schadevergoeding en annuleringskosten te eisen. Deze bestaan uit alle tot dan toe gemaakte kosten en de redelijke kosten van gederfde winst.
 2. (Online) Programma/traject/retraites
  Bij het volgen van een programma/traject of retraite, geldt het volgende:
  Voor het deelnemen aan een programma/traject of retraite is 100% commitment gevraagd. Annulering is tijdens de looptijd van een traject niet mogelijk. Als jij om welke reden dan ook zelf besluit te stoppen, is er geen restitutie van het afgesproken totaalbedrag mogelijk.
  ID PRAKTIJK heeft bij annulering voor aanvang van het behandeltraject (dat wil zeggen er zijn nog geen handelingen gestart het recht om eventuele schadevergoeding en annuleringskosten te eisen, die bestaan uit:
  1. Annulering binnen 24 uur: 30% van het totaalbedrag;
  2. Annulering tussen 1 week en 24 uur: 20% van het totaalbedrag;
  3. Annulering tussen 1 en 2 weken: 10% van het totaalbedrag.

Alle ontvangen documenten en andere ontvangen zaken dienen na het annuleren te worden geretourneerd, teruggezonden of teruggegeven. De toegang tot de online omgeving en eventuele andere systemen, zal worden ontzegd.

 1. Het afzeggen van een losse boeking/afspraak (ook binnen een traject) kan kosteloos tot 48 uur van tevoren. Binnen deze 48 uur heeft ID PRAKTIJK het recht om 50% annuleringskosten in rekening brengen. Alleen ID PRAKTIJK kan hierover met jou alternatieve afspraken maken.
 2. Tickets/Events/Workshops/Masterclass/Training/Webinar/(Online) materiaal 
  Dit is niet restitueerbaar. Wel is het mogelijk om iemand anders in de plaats te laten komen dan wel een vergelijkbaar aanbod te krijgen (denk aan ticket voor een nieuwe datum).
 3. Wanneer jij (of jouw vervanger) op de dag van het event/workshop/masterclass/training/ webinar zonder afmelding niet aanwezig bent, wordt dit beschouwd als annulering. Het is dan niet meer mogelijk om deel te nemen op een andere datum of een ander event/workshop/masterclass/ training/webinar te bezoeken.
 4. ID PRAKTIJK heeft het recht een afspraak te annuleren dan wel te verzetten, omdat er niet naar behoren uitvoering kan worden gegeven aan de overeenkomst dan wel er sprake is van overmacht. Denk hierbij expliciet aan ziekte, arbeidsongeschiktheid, sterfgevallen binnen de familie- en vriendenkring.
 5. Is ID PRAKTIJK toerekenbaar tekortgeschoten in de nakoming van de overeenkomst, dan leidt dat niet tot restitutie van de overeengekomen prijs en/of vergoeding van schade, maar zal ID PRAKTIJK zich naar redelijkheid inspannen om alsnog deugdelijk na te komen. ID PRAKTIJK zal daarvoor geen kosten in rekening brengen.

8.Herroepingsrecht en uitsluiting herroepingsrecht

NB. Dit artikel geldt uitsluitend voor consumenten.

 1. Bij de koop op afstand van diensten heb je de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste 14 dagen, ingaande op de dag van het aangaan van de overeenkomst.
 2. Wanneer je gebruik wenst te maken van het herroepingsrecht ben je verplicht dit binnen 14 dagen, kenbaar te maken aan ID PRAKTIJK.
 3. Als je een bedrag betaald hebt, zal ID PRAKTIJK dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen.
 4. Terugbetaling zal geschieden via dezelfde betaalmethode die door jou is gebruikt tenzij de je nadrukkelijk toestemming geeft voor een andere betaalmethode.
 5. ID PRAKTIJK kan jouw herroepingsrecht uitsluiten voor diensten zoals hierna omschreven.
 6. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts als ID PRAKTIJK dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
 7. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor te leveren diensten die direct worden geleverd, voor zover:
  – de nakoming is begonnen met uitdrukkelijk voorafgaande toestemming door jou; en
  – jij hebt verklaard dat je daarmee afstand doet van het recht van ontbinding.

9.Overmacht 

 1. ID PRAKTIJK is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens jou als zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
 2. ID PRAKTIJK kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan heeft iedere partij het recht de overeenkomst te ontbinden (naast de bepalingen uit artikel 9), zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
 3. Als ID PRAKTIJK ten tijde van het intreden van overmacht haar verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, heeft ID PRAKTIJK het recht om het reeds nagekomen (respectievelijk na te komen gedeelte) separaat te factureren. Je bent verplicht deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.
 4. In geval van overmacht zal ID PRAKTIJK zich naar redelijkheid inspannen om je desgewenst te voorzien van een alternatieve oplossing.
 5. Aansprakelijkheid

De leden 1 t/m 6 gelden alleen voor zakelijke afnemers:

 1. ID PRAKTIJK is uitsluitend aansprakelijk voor toerekenbare, directe schade.
 2. ID PRAKTIJK is enkel aansprakelijk tot de hoogte van de uitkering van de verzekeraar. Mocht de verzekeraar onverhoopt niet overgaan tot uitkering, dan is ID PRAKTIJK aansprakelijk tot de factuurwaarde, althans dat deel van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 3. ID PRAKTIJK is bovendien slechts aansprakelijk indien je aantoont schade te hebben geleden door een toerekenbare tekortkoming (oftewel een fout).
 4. Aansprakelijkheid van ID PRAKTIJK, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminkte of vergane gegevens of materialen, of schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.
 5. Aanspraken tot schadevergoeding vervallen indien deze niet binnen één jaar na ontdekking daarvan bij de bevoegde rechter aanhangig zijn gemaakt.
 6. Bovenstaande leden gelden in alle gevallen tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de kant van ID PRAKTIJK.

Leden 7 t/m 11 gelden uitsluitend voor consumenten:

 1. Je bent te allen tijde zelf volledig verantwoordelijk voor het geestelijke en lichamelijke welbevinden tijdens en na het gebruik van de diensten & producten van ID PRAKTIJK en kan ID PRAKTIJK niet aansprakelijk stellen voor het correct dan wel incorrect toepassen van alle aan ID PRAKTIJK gerelateerde diensten.
 2. Indien ID PRAKTIJK aansprakelijk zou zijn, dan geldt dit in ieder geval niet voor:
  fouten of tekortkomingen in het materiaal dan wel de gegevens die door jou ter hand zijn gesteld;
  b. misverstanden, fouten of tekortkomingen ten aanzien van de uitvoering van de overeenkomst indien deze hun aanleiding of oorzaak vinden in handelingen van de opdrachtgever, zoals het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens/materialen;
  c. fouten of tekortkomingen van door of namens ID PRAKTIJK ingeschakelde derden;
  d. Overmachtssituaties;
  tenzij er een wettelijke verplichting daartoe geldt.
 3. In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is ID PRAKTIJK  slechts aansprakelijk voor het bedrag dat de verzekeraar uitkeert en mocht dit onverhoopt niet zo zijn, tot vervangende schadevergoeding tot het factuurbedrag. Iedere andere aansprakelijkheid voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen vergoeding van indirecte schade, gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst.
 4. Aansprakelijkheid van ID PRAKTIJK, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminkte of vergane gegevens of materialen, of schade door bedrijfsstagnatie, is geheel uitgesloten.
 5. Behalve in geval van opzet of bewuste roekeloosheid van ID PRAKTIJK of er een wettelijke verplichting hiertoe geldt, is de aansprakelijkheid van ID PRAKTIJK tot de vergoeding van ID PRAKTIJK voor de opdracht beperkt, althans dat deel van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 6. ID PRAKTIJK is niet aansprakelijk voor schade als het gevolg van door ID PRAKTIJK ingeschakelde derden, ongeacht of deze derden op advies of met toestemming van de opdrachtgever zijn ingeschakeld.
 7. Je vrijwaart ID PRAKTIJK hiertegen en stelt ID PRAKTIJK schadeloos voor alle aanspraken van derden welke direct of indirect, middellijk of onmiddellijk met de uitvoering van de overeenkomst samenhangen en alle daarmee verband houdende financiële gevolgen.
 8. Welzijn
 9. Je verklaart jezelf voldoende op de hoogte te hebben gesteld van de aard en inhoud van de desbetreffende diensten van ID PRAKTIJK.
 10. Als je twijfelt of het gepast is om deel te kunnen (blijven) nemen aan een dienst, uit oogpunt van zijn/haar welzijn, is het oordeel van ID PRAKTIJK doorslaggevend.

12.Intellectuele Eigendomsrechten 

Je mag niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming door of namens ID PRAKTIJK geproduceerde methoden, adviezen, contracten of andere voortbrengselen van de geest (al dan niet met inschakeling van derden) verveelvoudigen, openbaren en/of exploiteren.

 1. Klachten
 1. ID PRAKTIJK doet er alles aan om de dienstverlening zo optimaal mogelijk te laten verlopen.
 2. Mocht je desondanks toch een klacht hebben over de uitvoering van de overeenkomst, dan zul je ID PRAKTIJK hiervan schriftelijk in kennis moeten stellen.
 3. ID PRAKTIJK is aangesloten bij het CAT.
 4. ID PRAKTIJK zal eerst de klacht proberen minnelijk op te lossen. Mochten wij samen niet tot een tevreden afhandeling komen, dan bestaat de mogelijkheid de klacht voor te leggen aan het GAT van het CAT waarmee ID PRAKTIJK voldoet aan de eisen die de Wkkgz stelt.
 5. Klachten geven je niet het recht om betalingen op te schorten of te compenseren.
 6. Klachten over geleverde diensten kunnen nooit een reden zijn voor het bedingen van een korting, schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
 7. Geheimhouding en privacy/AVG
 1. Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alles wat is besproken tijdens of in het kader van de uitvoering van de opdracht.
 2. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
 3. De geheimhoudingsverplichting geldt niet indien:
  – ID PRAKTIJK verplicht is tot openbaarmaking op grond van de wet of een bindende uitspraak van de rechter of overheidsorgaan;
  – de informatie algemeen bekend wordt;
  – ID PRAKTIJK optreedt voor zichzelf in een juridische procedure waarbij deze informatie van belang kan zijn.
 4. Persoonsgegevens die ID PRAKTIJK verwerkt, worden zorgvuldig en vertrouwelijk behandeld. Gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het aangegeven doel en grondslag. ID PRAKTIJK houdt zich daarbij aan de van toepassing zijnde privacywetgeving, in het bijzonder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
 5. Wijziging voorwaarden en vindbaarheid
 1. ID PRAKTIJK is te allen tijde gerechtigd om deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
 2. Eventuele wijzigingen van deze voorwaarden zijn dan ook steeds van toepassing.
 3. De meest actuele versie van de voorwaarden is steeds vindbaar via de website van ID PRAKTIJK.
 4. Geschillenregeling en toepasselijk recht
 1. Van een geschil is sprake als één van de partijen dat stelt.
 2. Partijen zullen zich eerst tot het uiterste inspannen een geschil in onderling overleg op te lossen. Mocht dat niet lukken dan kunnen partijen een beroep doen op de rechter.
 3. De rechtbank in het arrondissement van de vestigingsplaats van ID PRAKTIJK is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. ID PRAKTIJK behoudt het recht om een geschil aan een andere rechter voor te leggen.
 4. Op de overeenkomst is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook in het geval je een buitenlandse opdrachtgever bent.