Algemene Voorwaarden ID Praktijk

Algemene voorwaarden voor een behandeling bij ID Praktijk

Algemeen:
Als u een afspraak maakt voor een massage of een Access Consciousness™ behandeling betekent dat u akkoord gaat met deze algemene voorwaarden .

De behandeling op dit gebied is geen therapie of geneeswijze en vervangt niet de reguliere geneeswijze.
Afspraken:

U kunt een afspraak maken via de mail of telefonisch.

Verzoek hierbij is om lichamelijke en/of psychische klachten en bijzonderheden aan te geven, zodat hiermee rekening kan worden gehouden tijdens de behandeling .

Betalingen:
Deze kan contant betaald worden na de behandeling of op rekening.

Ongevallen en aansprakelijkheid:
Disclaimer ID Praktijk (Irene Duijm) is niet aansprakelijk voor de (veranderingen in) gezondheid en welzijn van de cliënt in het algemeen.
De cliënt zal ID Praktijk (Irene Duijm) op de hoogte houden van belangrijke ontwikkelingen in de gezondheid en het welzijn en bij enige twijfel over het volgen van de behandeling dit melden.
De behandelaar is niet aansprakelijk voor blessures of lichamelijk letsel. Bij (ernstige) lichamelijke klachten of twijfel is het raadzaam eerst met de huisarts te overleggen of behandeling tot de mogelijkheden behoort.

Algemene voorwaarden voor de Access Bars

Artikel 1. Definities
1. Therapeut: Irene Duijm ID Praktijk
2. Cliënt: de wederpartij van Irene Duijm
3. Behandeling: diverse behandelingen op basis van Access Consciousness™
4. Overeenkomst: de afspraak voor één behandeling

Artikel 2. Toepasselijkheid
1. Op alle overeenkomsten tussen de therapeut enerzijds en de cliënt anderzijds zijn onder uitdrukkelijke uitsluiting van andere Algemene Voorwaarden uitsluitend deze Algemene Voorwaarden van toepassing.
2. Acceptatie van een (prijs)afspraak c.q. het op andere wijze tot stand komen en/of voortzetten van een overeenkomst houdt in dat de cliënt de toepassing van de Algemene Voorwaarden heeft aanvaard en afstand doet van de toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van de cliënt.
3. Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zullen slechts van kracht zijn indien deze schriftelijk door de therapeut zijn bevestigd. In dit geval blijven de overige bepalingen onverkort van kracht.

Artikel 3. Totstandkoming en wijziging overeenkomst
1. Een overeenkomst tussen de therapeut en de cliënt komt tot stand door een schriftelijke acceptatie van de (prijs)afspraak door de cliënt of een mondelinge bevestiging hiervan.
2. Indien een acceptatie van een prijsopgave voorbehouden en/of wijzigingen van de zijde van de cliënt inhoudt, komt de overeenkomst pas tot stand nadat de therapeut schriftelijk heeft ingestemd met deze voorbehouden en/of wijzigingen.
3. Wijzigingen van dan wel aanvullingen op de overeenkomst komen slechts tot stand nadat beide partijen deze mondeling of schriftelijk hebben bevestigd.

Artikel 4. Duur overeenkomst en ontbinding
1. Tenzij in de overeenkomst anders is bepaald, wordt deze aangegaan voor de duur van één behandeling. Na afloop van een behandeling kan de overeenkomst in overleg tussen beide partijen worden verlengd.
2. Ieder der partijen is, onverminderd het recht op vergoeding van kosten, schade en rente, gerechtigd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst met onmiddellijke ingang bij aangetekende brief te ontbinden indien: 
De wederpartij één of meer van haar verplichtingen niet is nagekomen en nalatig is aan haar verplichtingen te voldoen binnen een aan haar bij aangetekende brief voor nakoming gestelde termijn, tenzij de tekortkoming(en) van dusdanige aard of geringe betekenis is (zijn) dat deze in redelijkheid geen ontbinding rechtvaardigen.
Voor de wederpartij faillissement of surseance van betaling wordt aangevraagd of verleend, dan wel maatregelen worden getroffen die duiden op beëindiging of staking van de onderneming.

Artikel 5. Annulering
1. Annulering van een afspraak dient uiterlijk 24 uur vóór het afgesproken tijdstip te geschieden.
2. Voor annulering van behandelingen gelden de volgende annuleringsvoorwaarden: 
Bij annulering tot 24 uur voor aanvang van een behandeling is de cliënt geen kosten verschuldigd.
De therapeut is in redelijkheid gerechtigd een reeds geplande afspraak te wijzigen voor wat betreft de datum en het tijdstip. De therapeut zal dit naar vermogen uiterlijk 48 uur vóór het afgesproken tijdstip aan cliënt kenbaar maken. Cliënt heeft te allen tijde het recht de afspraak bij een wijziging door de therapeut te annuleren zonder dat cliënt hiervoor kosten aan de therapeut verschuldigd is.

Artikel 6. Geheimhouding en inzagerecht
1. De therapeut zal alle informatie betreffende de cliënt die hij/zij verkrijgt bij de uitvoering van haar diensten vertrouwelijk behandelen en deze informatie niet aan derden ter hand stellen, behoudens voor zover therapeut daartoe wettelijk verplicht is of aan de therapeut hiervoor van de cliënt schriftelijke toestemming heeft verkregen.
2. De therapeut zal een geheimhoudingsplicht, zoals beschreven in lid 1, opleggen aan haar medewerkers en aan eventueel ingeschakelde derden.

Artikel 7. Tarieven
1. De tarieven voor behandelingen zijn gebaseerd op de meest recente tarievenlijst en/of worden vermeld bij het afsluiten van de overeenkomst.

Artikel 8. Betaling en facturering
1. Een behandeling dient direct na de voltooiing hiervan contant of per bank te worden voldaan. Op verzoek van de cliënt kan een kwitantie worden verstrekt.
2. Tenzij mondeling of schriftelijk anders overeengekomen, dient de cliënt de factuur binnen 14 dagen na factuurdatum zonder enig beroep op verrekening aan de therapeut te betalen.

Artikel 9. Aansprakelijkheid
1. Bij de uitvoering van de behandeling door de therapeut is sprake van een inspanningsverplichting.
2. De therapeut geeft op geen enkele wijze een geneeskundige garantie af noch is zij op enige wijze aansprakelijk voor medische complicaties, die zich tijdens dan wel na uitvoering van haar behandeling(en) bij de cliënt, voordoen welke niet te wijten zijn aan een zwaarwegende toerekenbare tekortkoming van de therapeut. De therapeut is op geen enkele wijze aansprakelijk voor gevolgschade.
3. De therapeut is niet aansprakelijk voor zover schade voortvloeit uit het feit dat de cliënt door de therapeut mondelinge of schriftelijke adviezen niet naar behoren heeft opgevolgd.
4. De aansprakelijkheid van de therapeut voor schade voortvloeiend uit de door hem/haar verrichte diensten is beperkt tot maximaal de kosten van een behandeling.
5. In alle gevallen is iedere aansprakelijkheid van de therapeut beperkt tot het bedrag dat in rekening is gebracht aan de cliënt.
6. De cliënt is verplicht alle maatregelen te treffen die nodig zijn ter beperking van de schade waarvoor hij/zij de therapeut aansprakelijk wil stellen.

Artikel 10. Toepasselijk recht en geschillen
1. Op de dienstverlening door de therapeut is het Nederlands recht van toepassing.
2. In geschillen voortvloeiend uit of verband houdend met de dienstverlening door de therapeut die tot de competentie van de rechtbank behoren, is uitsluitend de Rechtbank in Alkmaar of Amsterdam bevoegd.

Alkmaar 10 maart 2017

Irene Duijm

ID Praktijk